Logo

Библиотека

Годишник на "Европа директно" - Шумен за 2013 г.
дата: 2013-12-30 14:12:01 | категория: Материали на "Европа директно" - Шумен

Изтегли

Намиране на работа в Европа
дата: 2013-10-11 11:44:38 | категория: Брошури
Насочете поглед към бъдещето. Да живеят и работят в друга страна е вълнуваща възможност за европейците от всички възрастови групи. Все повече хора осъзнават ползите от придобиването на професионален опит в друга европейска страна. Въпреки това все още едва 3 % от европейците живеят и работят в държава членка, различна от собствената им държава на произход. И все пак работата в чужбина, дори за кратко време, може да повиши значително уменията ви и да засили шансовете ви за намиране на по-добра работа във вашата страна.
Изтегли

Пакет от мерки за младежка заетост
дата: 2013-09-18 12:03:12 | категория: Брошури
„Гаранция за младежта“ има за цел да намали младежката безработица, като гарантира, че всички млади хора на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка (чиракуване) или стаж в рамките на четири месеца от момента, в който напуснат системата на училищното образование или останат без работа. От всяка държава от ЕС се очаква да въведе схемата, за да гарантира, че всички млади хора ще получат шанс.
Изтегли

Вкусовете на Европа
дата: 2013-09-02 11:59:01 | категория: Онлайн книги
Кулинарно пътуване през Европа в 27 рецепти. 27 държави -членки на ЕС представени с по една традиционна рецепта.
Изтегли

Програма на гражданите на ЕС
дата: 2013-09-02 11:56:10 | категория: Граждански права
Хората в целия Европейски съюз искат да имат думата по въпроса за гражданството на ЕС и бъдещето на ЕС като цяло. Две тясно свързани нови инициативи им дават възможност да направят точно това. Тази брошура обобщава: мненията на хората, изразени пред Европейската комисия по време на онлайн обществената консултация относно гражданството на ЕС, която се проведе от 9 май до 27 септември 2012 г., и гражданските диалози, които Комисията започна през 2012 г., за да проведе дебат с гражданите на местно равнище, там, където те живеят, и да обсъди въпросите, които ги вълнуват, и предложенията им за по-добра Европа.
Изтегли

Партньорство между Европа и земеделските производители
дата: 2013-08-26 17:23:47 | категория: Брошури
Създадената през 1962 г. Обща селскостопанска политика (ОСП) представлява партньорство между земеделието и обществото, между Европа и нейните земеделски производители. Основните й цели са: да повишава производителността в селското стопанство, за да се осигури постоянно снабдяване на потребителите с храна на достъпни цени; да гарантира приемлив жизнен стандарт на земеделските производители от ЕС.
Изтегли

Как работи Европейският съюз
дата: 2013-07-15 13:42:21 | категория: ЕС обяснен
Пътеводител за европейските институции. Европейският съюз е единствен по рода си. Той не е федерална държава като Съединените американски щати, защото неговите държави членки остават независими суверенни нации. ЕС не е и чисто междуправителствена организация като Организацията на обединените нации, защото държавите членки обединяват част от своя суверенитет и така взети заедно са много по-силни и влиятелни, отколкото всяка една от тях поотделно.
Изтегли

Европа 2020
дата: 2013-07-15 13:41:07 | категория: ЕС обяснен
Стратегията на Европа за растеж. Като повечето останали региони в света Европа преминава през период на трансформации. Световната икономическа криза заличи постигнатия в продължение на много години икономически и социален напредък и разкри структурни слабости в европейската икономика. Междувременно различни дългосрочни предизвикателства като глобализацията, изчерпването на природните ресурси и застаряващото население стават все по-сериозни. Ако искаме да се приспособим към тази променяща се реалност, повече не можем да разчитаме на установените досега методи на действие.
Изтегли

Икономическият и паричен съюз и еврото
дата: 2013-07-15 13:38:02 | категория: ЕС обяснен
Насърчаване на стабилността, растежа и просперитета в Европа. Добре функциониращият икономически и паричен съюз и силното и стабилно евро са в основата на благоприятстваща растежа икономическа среда в Европа. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Селско стопанство
дата: 2013-07-15 13:34:56 | категория: ЕС обяснен
Партньорство между Европа и селските стопани. Обща селскостопанска политика на ЕС: за нашата храна, за нашата храна, за нашите села, за нашата околна среда. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

 

Назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Напред
Общо страници: 17