Logo

Библиотека

Европейският омбудсман
дата: 2014-07-31 10:55:03 | категория: Брошури
Независимо дали сте голямо мултинационално или малко и средно предприятие (МСП) и независимо къде точно сте установени в ЕС, Вие можете да подавате жалби до Европейския омбудсман за недостатъчно управление или липса на управление на равнище ЕС. Ако имате проблеми по проект или програма, финансирани от ЕС, ако не сте удовлетворени от отношенията си с институциите на ЕС във връзка с търгове и договори, процедури на съгласуване, лобистки дейности или опити за получаване на достъп до важни документи или информация, Европейският омбудсман може да ви помогне.
Изтегли

Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване
дата: 2014-07-31 10:52:45 | категория: Граждански права
Стимулиране на заетостта, социалното приобщаване и социалната политика като инвестиция. В основата на Европейския съюз стои понятието за социална пазарна икономика. Пълната заетост, социалният прогрес, социалното приобщаване, социалната закрила, солидарността и социалното сближаване са включени като приоритетни цели в Договора за ЕС. Всъщност в Договора се посочва, че високото ниво на заетост, адекватната социална закрила и борбата срещу социалното изключване следва да бъдат взети предвид при разработването и прилагането на всички политики на ЕС. Освен това Договорът съдържа Харта на основните права на ЕС, която е правно задължителна. С тази харта се гарантират социалните права на всички пребиваващи в ЕС лица. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Твоята първа работа с EURES
дата: 2014-07-31 10:49:23 | категория: Брошури
Улеснява се преместването и работата в Европа, набирането на млади хора от Европа : ръководство 2014–2015 г. „Твоята първа работа с EURES“ (ТПРЕ) представлява пилотна схема за трудова мобилност в малък мащаб, започната от Европейската комисия през 2011 г., която помага на младите европейци в 28-те държави членки при намирането на работа или възможности за обучение на работното място в друга държава членка. Това е едно от основните действия във водещата инициатива „Младежта в движение“ от стратегията „Европа 2020“ и в инициативата „Възможности за младежта“. Схемата е част от усилията на Комисията за справяне с младежката безработица, залегнали в Пакета от мерки за младежката заетост от 2012 г. ТПРЕ е насочена към младите граждани на ЕС във възрастовата група от 18 до 30 години и работодателите, по-специално малките и средните предприятия (МСП).
Изтегли

10 по-добри мерки за 500 милиона потребители
дата: 2014-07-28 10:39:33 | категория: Активни потребители
От януари 2016 г. в цяла Европа ще е на разположение услуга за решаване на договорни спорове, въз основа на нов нормативен акт, който беше гласуван през юни 2013 г. Потребителите ще могат да влизат в онлайн платформа достъпна в цяла Европа и да подават техните жалби на собствения си език без значение какъв продукт или услуга са купили и без значение от къде са го купили — от собствената си държава или от чужбина. Платформата, която функционира на всички официални европейски езици, ще свърже всички национални структури за алтернативно решаване на спорове, като ще им даде възможност да разрешават споровете изцяло онлайн. Следователно потребителските спорове ще бъдат решени по-лесно, по-бързо и по-евтино, без да се стига до съд.
Изтегли

Правов съюз
дата: 2014-07-28 10:28:35 | категория: Брошури
От Париж до Лисабон : Исторически преглед на договорите за Европейския съюз. Тази брошура, която се издава към плаката „Договорите за Европейския съюз от Париж до Лисабон: 1951—2011 г.“, проследява историята на европейската интеграция чрез Договорите — от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана до Договора от Лисабон. В приложението е включена хронология с информация за всеки договор.
Изтегли

"Еразъм+"
дата: 2014-07-28 10:23:29 | категория: Брошури
В подкрепа на спорта по програмата на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт 2014–2020 г. : променя съдби, отваря кръгозори. Спортът и физическата активност имат значителна икономическа, социална, образователна и укрепваща здравето стойност. Ето защо ЕС отпуска своя първи финансов принос, специално насочен към спортния сектор. „Еразъм+“ предлага дейности с цел подкрепа разпространението на знания и насърчаване на сътрудничеството между спортни организации, обществени институции и други заинтересовани страни. Предоставяйки финансова подкрепа за популяризирането на спорта и физическата активност, Европа цели да подпомогне в частност масовите спортове.
Изтегли

План за водите за Европа
дата: 2014-04-29 14:54:00 | категория: Брошури
През последните три десетилетия политиката на ЕС в областта на водите успешно допринесе за опазването на водите. Въпреки това в много региони в Европа този ценен ресурс e подложен на все по-силен натиск, по-конкретно от икономическите дейности. Трябва да гарантираме, че законодателството на ЕС е в състояние да отговори на тези нови предизвикателства. Ето защо в Плана за опазване на водните ресурси на Европа, представен от Комисията през ноември 2012 г., още веднъж се напомня за необходимостта от поставяне на управлението на водните ресурси на Европа в по-широк контекст, който обхваща всички потребители на вода, както и взаимодействието на водите с други ресурси, като например земята и енергията. Ако използването на водата не се управлява по устойчив начин, то може да надвиши допустимото натоварване за нашата околна среда и по този начин да увреди или унищожи водните екосистеми и същевременно да окаже отрицателно въздействие върху здравето на човека.
Изтегли

„Пакет от мерки в подкрепа на Украйна“.
дата: 2014-03-08 11:18:39 | категория: Европейски документи

Изтегли

Да живеем добре в пределите на нашата планета
дата: 2014-02-28 15:55:50 | категория: Брошури
От средата на 70-те години на миналия век политиката в областта на околната среда на ЕС се ръководи от програми за действие, определящи приоритетните цели, които да бъдат постигнати за период от няколко години. Настоящата програма, седмата от този вид, бе приета от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз през ноември 2013 г. и обхваща периода до 2020 г.. Програмата се ръководи от дългосрочна перспектива:В 2050 г. живеем добре в екологичните предели на планетата. Благоденствието ни и доброто състояние на околната среда се дължат на иновативна, кръгова икономика, в която нищо не се пилее, природните ресурси се управляват устойчиво и биологичното разнообразие се опазва, цени и възстановява по начини, които повишават устойчивостта на нашето общество. При нас нисковъглеродният растеж от дълго време не зависи от използването на ресурси, като определя темпа за безопасно и устойчиво общество в световен мащаб.
Изтегли

Вашите права
дата: 2014-01-31 16:16:33 | категория: Брошури
Знаете ли, че ........... Като гражданин на ЕС имате право да се лекувате в друга държава от ЕС, като вашата държава поеме отчасти или изцяло разходите за лечението ви. Имате право на информация за различните варианти на лечение, които можете да изберете, за начина по който другите държави в ЕС гарантират качествено и безопасно здравно обслужване. За повече информация разгледайте брошурата.
Изтегли

 

Назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Напред
Общо страници: 17