Logo

Библиотека

Обща европейска система за убежище
дата: 2015-01-23 13:27:40 | категория: Граждански права
Убежище се предоставя на онези хора, които бягат от преследване или тежки посегателства. Убежището е основно право. Предоставянето му е международно задължение по силата на Женевската конвенция от 1951 г. за закрила на бежанците. В създаденото пространство с отворени граници и свобода на движението трябва да разполагаме с общ за целия ЕС подход към предоставянето на убежище. Потоците от търсещи убежище лица не са постоянни, нито пък са равномерно разпределени на територията на ЕС. Така например броят на молбите за убежище в 27-те държави — членки на ЕС спадна от върховата стойност от 425 000 през 2001 г. до по-малко от 200 000 през 2006 г. През 2012 г. тези молби наброяваха над 330 000. Предоставянето на убежище не трябва да бъде лотария. Държавите — членки на ЕС споделят отговорността да приемат хората, търсещи убежище, като зачитат тяхното достойнство, гарантират справедливо отношение към тях и разглеждане на отделните случаи по единни стандарти, така че независимо от мястото, където кандидатът за убежище подава своята молба, резултатът да бъде сходен.
Изтегли

Транспорт
дата: 2015-01-23 13:26:21 | категория: Европейски документи
Свързване на гражданите и предприятията в Европа Конкурентоспособните транспортни системи са изключително важни за конкурентоспособността на Европа в световен мащаб, за икономическия растеж, създаването на работни места и качеството на живот на гражданите. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Бюджетът на ЕС в моята страна - България
дата: 2015-01-09 10:03:58 | категория: Брошури
Бюджетът на ЕС е важен инструмент за изпълнение на политиките на Съюза на практика. С него се финансират действия, които държавите членки не могат да финансират самостоятелно или могат да финансират по по‑ефективен начин, като обединят ресурсите си. Бюджетът на ЕС се приема чрез демократична процедура — той се изготвя от Европейската комисия (изпълнителния орган на ЕС), след което се обсъжда и приема от Съвета на ЕС (който представлява страните от Съюза, включително България) и от Европейския парламент (в който има демократично избрани представители от България). След като бъде приет, бюджетът се управлява съвместно от държавите от ЕС и Комисията или пряко от Комисията. На практика 80 % от бюджета на Съюза се управлява от национални или регионални правителства. Чрез безвъзмездни средства, заеми и други форми на финансиране от бюджета на ЕС се предоставя финансова подкрепа на хиляди студенти, учени, НПО, МСП, градове, региони и много други
Изтегли

Годишник на ЕИЦ „Европа Директно” – Шумен за 2014 г.
дата: 2014-12-23 09:36:41 | категория: Материали на "Европа директно" - Шумен

Изтегли

Европейският социален фонд на работното място
дата: 2014-11-20 11:03:45 | категория: Брошури
Прозрачни и ефективни обществени услуги За предприятията и обществеността намаляването на бюрокрацията и съкращаването на времето за отговор от обществените служби означава, че хората могат да се концентрират върху изпълнението на задачите си, вместо да чакат за разрешителни и документация. Докладът за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум прави пряка връзка между качеството на обществените услуги и нивото на производителност на дадена държава, която на свой ред е свързана с просперитета. Икономическият климат изисква обществените средства да стават все по-широкообхватни и с тях да се постига все повече. Същевременно предизвикателството да се отговори на глобалната конкуренция става все по-належащо. Обществени услуги, които по-скоро помагат отколкото да пречат на бизнеса и на създаването на работни места, са нужни в целия ЕС. Европейският социален фонд (ЕСФ) представлява конкретен европейски принос за реформите в националната политика в областта на публичната администрация
Изтегли

Шенген
дата: 2014-11-20 11:02:38 | категория: Граждански права
Вашият портал за свободно движение в Европа Премахването на проверките по вътрешните граници намира отражение върху останалите области на политиката като борбата с трансграничната престъпност, трансграничните пътувания, трансграничната търговия и трансграничното правосъдие. Ето защо правилата за Шенгенското пространство засягат не само свободното движение на хора, но и въпроси, свързани с визите, убежището и сътрудничеството в полицейската, митническата и съдебната област
Изтегли

Европа в 12 урока
дата: 2014-11-20 10:58:06 | категория: Справочници
аква е целта на ЕС? Защо и как е създаден? Как функционира? Какво е постигнал за своите граждани и пред какви нови предизвикателства е изправен? Може ли ЕС да се конкурира успешно с другите големи икономики в ерата на глобализацията, като същевременно запази социалните си стандарти? Каква ще бъде ролята на Европа на световната сцена през идните години? Къде ще бъдат очертани границите на ЕС? Какво е бъдещето на еврото? Това са само някои от въпросите, разгледани от експерта по ЕС Паскал Фонтен в това издание на популярната му книжка „Европа в 12 урока“. Паскал Фонтен е бивш асистент на Жан Моне и преподавател в Института по политически науки, Париж. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига
Изтегли

Бюджетът на ЕС за 2014 г. накратко
дата: 2014-11-05 10:13:40 | категория: Статистика
94 % от бюджета на ЕС се изразходват за проекти в държавите – членки на ЕС, и в други държави. Всеки един от 508-те милиона европейци се възползва по един или друг начин от бюджета на ЕС. С него се подпомагат милиони студенти, хиляди изследователи, градове, региони и неправителствени организации. С бюджета на ЕС се допринася за по-здравословни и по-безопасни храни; за нови и по-добри пътища, жп линии и летища; за по-чиста околна среда; за по-висока сигурност по външните граници на ЕС; за по-голяма студентска мобилност; за помощ за образованието и културен обмен и т.н. ЕС също така предоставя помощи и хуманитарна подкрепа в целия свят. Бюджетът на ЕС обединява ресурсите на държавите членки и води до икономии от мащаба. С него се финансират действия, за които държавите членки не могат сами да осигурят средства или които те могат да финансират по-ефективно заедно, например в областта на енергетиката, транспорта, информационните и комуникационните технологии, изменението на климата и научните изследвания. Например проект от мащаба на Европейската спътникова навигационна система „Галилео“ не може да се финансира самостоятелно от една-единствена държава членка. Бюджетът на ЕС е предимно инвестиционен бюджет. За разлика от националните бюджети, с бюджета на ЕС не се финансират разходите за отбрана или социалната защита. С него не се покриват разходите за дейността на училищата или за работата на полицията, за което се използват националните бюджети.
Изтегли

Нов режим за професионалните квалификации в Европа
дата: 2014-11-05 10:11:37 | категория: Брошури
Във всички страни от ЕС съществуват професии, които могат да се упражняват единствено ако лицето притежава необходимата професионална квалификация. Това е така за лекарите във всички страни от ЕС, но може да се отнася и за архитекти, инженери, електротехници или учители в някои страни. Съществуват правила, чрез които професионалните квалификации могат да бъдат признати в целия ЕС. Това дава възможност на специалистите да работят временно или постоянно в други страни от Съюза и е важно за улесняването на достъпа в рамките на единния пазар. Неотдавна действащите правила бяха актуализирани с подкрепата на Европейския парламент и Съвета, а новата рамка ще влезе в сила през януари 2016 г. Чрез преразгледаната Директива за професионалните квалификации ще се позволи на специалистите по-лесно да упражняват своите професии в целия ЕС и ще се осигури по-добра защита за потребителите и пациентите.
Изтегли

Здравословни работни места — управлявай стреса!
дата: 2014-11-05 10:07:52 | категория: Брошури
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) отправя покана за номинации за 12‑те Европейски награди за добри практики в областта на безопасността и здравето при работа. Като част от кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2014—2015 г. с наградите ще бъдат отличени предприятия и организации със значителен и новаторски принос за управлението на стреса и психосоциалните рискове на работното място.
Изтегли

 

Назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Напред
Общо страници: 17