Logo

Библиотека

Разширяване
дата: 2016-12-14 11:12:31 | категория: ЕС обяснен
Европейският съюз (ЕС) бе създаден през 50-те години на XX век в подкрепа на мира, просперитета и европейските ценности на континента. Неговата цел днес е също толкова актуална, колкото и при създаването му. ЕС е отворен за всички демократични европейски държави, желаещи да се присъединят. Политиката на разширяване на ЕС съпровожда този процес. Разраснал се от 6 до 28 държави, простиращ се от Атлантическия океан до Черно море, ЕС е дом на повече от 500 млн. души. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Регионална политика
дата: 2016-12-14 11:09:22 | категория: ЕС обяснен
Регионалната политика е стратегическа инвестиционна политика, насочена към всички региони и градове в ЕС, с цел насърчаване на икономическия растеж и подобряване на качеството на живот на гражданите. Тя е също така израз на солидарност, тъй като позволява насочването на помощ към по-слабо развитите региони. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Цифров единен пазар за Европа
дата: 2016-12-14 11:08:03 | категория: ЕС обяснен
Единният пазар на ЕС предоставя на европейските граждани и предприятия значителни права и свободи — да пътуват, търгуват и извършват дейност в целия ЕС. На свой ред тези свободи гарантират възможно най-голям растеж и най-широко разпространение на иновациите, както и възможно най-голям избор и възможности за гражданите. Днес обаче все повече продукти и услуги използват цифрови технологии или интернет. Независимо дали гледате филми, или участвате в тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки, дали пазарувате, или се обучавате, вие вероятно използвате (или бихте могли да използвате) онлайн инструменти за това.
Изтегли

Доклад относно основните права от 2016 г.
дата: 2016-12-13 09:55:36 | категория: Справочници
Европейският съюз (ЕС) и неговите държави членки въведоха и работиха много инициативи за защита и укрепване на основните права през 2015 г.. В доклада на FRA относно основните права от 2016 г. са обобщени и анализирани важните развития в областта на основните права, като е отбелязан както постигнатият напредък, така и продължаващите пречки. В доклада са представени становищата на FRA относно основните развития в ред от тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища. По този начин в нея е предоставен кратък, но съдържателен преглед на основните предизвикателства в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки.
Изтегли

Европейският съвет и Съветът на ЕС през годините
дата: 2016-12-13 09:53:52 | категория: Брошури
Европейският съвет и Съветът на ЕС са два основни участника в процеса на ЕС за вземане на решения. Всеки има своя собствена роля в институционалната структура на ЕС, въпреки че в политически и административен план между двете институции съществува тясна органична връзка. И двете институции са съставени от представители на държавите членки. В брошурата се проследява създаването и историята им въз основа на Договорите на ЕС. В нея се разглежда решаващата роля на двете институции в европейската интеграция и как историята им отразява историята на ЕС като цяло с неговите политики, амбиции, кризи и постижения.
Изтегли

Активно поведение на пазара на труда
дата: 2016-11-10 10:01:49 | категория: Материали на "Европа директно" - Шумен

Изтегли

Годишник на ЕИЦ „Европа Директно” – Шумен за 2015 г.
дата: 2015-12-17 10:40:08 | категория: Материали на "Европа директно" - Шумен

Изтегли

Въведение в политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г
дата: 2015-04-20 11:50:45 | категория: Европейски документи
Политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на ЕС Тя е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическият растеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на гражданите
Изтегли

Нов режим за професионалните квалификации в Европа
дата: 2015-04-20 11:48:22 | категория: Брошури
ЕС за растеж и заетост Във всички страни от ЕС съществуват професии, които могат да се упражняват единствено ако лицето притежава необходимата професионална квалификация. Това е така за лекарите във всички страни от ЕС, но може да се отнася и за архитекти, инженери, електротехници или учители в някои страни. Съществуват правила, чрез които професионалните квалификации могат да бъдат признати в целия ЕС. Това дава възможност на специалистите да работят временно или постоянно в други страни от Съюза и е важно за улесняването на достъпа в рамките на единния пазар. Неотдавна действащите правила бяха актуализирани с подкрепата на Европейския парламент и Съвета, а новата рамка ще влезе в сила през януари 2016 г.
Изтегли

Обща европейска система за убежище
дата: 2015-01-23 13:27:40 | категория: Граждански права
Убежище се предоставя на онези хора, които бягат от преследване или тежки посегателства. Убежището е основно право. Предоставянето му е международно задължение по силата на Женевската конвенция от 1951 г. за закрила на бежанците. В създаденото пространство с отворени граници и свобода на движението трябва да разполагаме с общ за целия ЕС подход към предоставянето на убежище. Потоците от търсещи убежище лица не са постоянни, нито пък са равномерно разпределени на територията на ЕС. Така например броят на молбите за убежище в 27-те държави — членки на ЕС спадна от върховата стойност от 425 000 през 2001 г. до по-малко от 200 000 през 2006 г. През 2012 г. тези молби наброяваха над 330 000. Предоставянето на убежище не трябва да бъде лотария. Държавите — членки на ЕС споделят отговорността да приемат хората, търсещи убежище, като зачитат тяхното достойнство, гарантират справедливо отношение към тях и разглеждане на отделните случаи по единни стандарти, така че независимо от мястото, където кандидатът за убежище подава своята молба, резултатът да бъде сходен.
Изтегли

 

Назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Напред
Общо страници: 17