Logo

Библиотека

Наръчник по европейско право в областта на достъпа до правосъдие
дата: 2017-03-01 15:34:51 | категория: Европейски документи
Достъпът до правосъдие е важен елемент на върховенството на закона. Той дава на лицата възможност да се защитават срещу нарушенията на правата им, да отстранят граждански вреди, да държат изпълнителната власт отговорна и да се защитават в наказателното производство. Настоящият наръчник обобщава основните европейски правни принципи в областта на достъпа до правосъдие, като се съсредоточава върху гражданското и наказателното право. Той има за цел да повиши осведомеността за съответните правни норми, определени от Европейския съюз (ЕС) и от Съвета на Европа, по-специално чрез съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека. Предназначението на наръчника е да служи като практическо ръководство за съдии, прокурори и юристи, участващи в съдебни спорове в ЕС и в държавите — членки на Съвета на Европа, както и за лица, които работят по въпроси на правораздаването
Изтегли

Въведение в политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г
дата: 2015-04-20 11:50:45 | категория: Европейски документи
Политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на ЕС Тя е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическият растеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на гражданите
Изтегли

Транспорт
дата: 2015-01-23 13:26:21 | категория: Европейски документи
Свързване на гражданите и предприятията в Европа Конкурентоспособните транспортни системи са изключително важни за конкурентоспособността на Европа в световен мащаб, за икономическия растеж, създаването на работни места и качеството на живот на гражданите. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Към по-добри условия на живот и труд
дата: 2014-10-06 11:48:56 | категория: Европейски документи
Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е тристранна агенция на Европейския съюз, чиято роля е да предоставя знания в областта на социалната и трудовата политика. Еurofound е създадена през 1975 г. с Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета с цел да допринася за планирането и създаването на по-добри условия на живот и труд в Европа. Фондацията се намира в Дъблин, Ирландия.
Изтегли

„Пакет от мерки в подкрепа на Украйна“.
дата: 2014-03-08 11:18:39 | категория: Европейски документи

Изтегли

Договор за присъединявана на Република България и Република Румъния към Европейския съюз
дата: 2009-03-16 10:06:59 | категория: Европейски документи

Изтегли Договор за присъединявана на Република България и Република Румъния към Европейския съюз

Лисабонският договор - ефективност, демокрация, прозрачност
дата: 2009-03-16 10:06:43 | категория: Европейски документи

Изтегли Лисабонски договор

Договор за създаване на Конституция за Европа
дата: 2009-03-16 10:05:29 | категория: Европейски документи

Изтегли Договор за създаване на Конституция за Европа