Logo

Библиотека

Зелен растеж
дата: 2017-03-15 10:00:33 | категория: Брошури
Възприемане на принципите на кръговата икономика. Подходът „вземи, направи, използвай, изхвърли“ спрямо оскъдните ресурси е остарял. Време е да се затвори цикълът и да се инвестира в кръгова икономика и зелен растеж!
Изтегли

Екологични продукти и услуги
дата: 2017-03-01 15:39:21 | категория: Брошури
Какви ползи ви носят? Какво точно представляват екологичните продукти и услуги? Защо трябва предприятията и гражданите да са заинтересовани? Рентабилни ли са екологичните продукти и услуги? Как мога да съм сигурен, че даден продукт наистина е екологичен? Научете всички факти за тях!
Изтегли

На фокус: Европейският корпус за солидарност
дата: 2017-02-03 10:15:27 | категория: Брошури
Много млади европейци са готови да бъдат доброволци или да работят за добра кауза в проекти, в които работата им дава реални резултати, както и да докажат своята солидарност с хора в затруднение. Намирането на подходяща възможност може да е сложно. Затова беше създаден Европейският корпус за солидарност. Европейският корпус за солидарност ще предоставя на младите хора възможности да натрупат ценен опит, да развиват своите умения и да дават приноса си за обществото. Ако сте млад човек, който търси доброволческа дейност или професионален опит, или организация, стремяща се да привлече млади хора за продиктуваните си от солидарност дейности, то решението може да бъде Европейският корпус за солидарност
Изтегли

ЕС и трудовата заетост, растежа и инвестициите
дата: 2017-02-03 10:14:12 | категория: Брошури
Основният приоритет на Европейската комисия е Европа отново да постигне растеж и да увеличи броя на работните места, без да поема нови дългове. От началото на световната икономическа и финансова криза ЕС страда от ниски равнища на инвестициите и висока безработица. За да намери решение на проблема, Комисията, заедно с Европейската инвестиционна банка, постави началото на План за инвестиции за Европа.
Изтегли

ЕС и кризата с бежанците
дата: 2017-02-03 10:13:11 | категория: Брошури
През последните две години Европа се сблъсква с най-голямото миграционно движение от Втората световна война насам. В Европейския съюз пристигнаха над 1 милион бежанци и мигранти, които в голямата си част бягат от войната и тероризма в Сирия и други държави с нестабилна обстановка. ЕС постигна съгласие по редица мерки за справяне с кризата. Те включват действия за отстраняване на първопричините за кризата и значително увеличаване на помощта за нуждаещите се от хуманитарна помощ както в рамките на ЕС, така и извън него. Предприемат се стъпки за преместване на търсещите убежище, които вече са в ЕС, презаселване на нуждаещите се от съседни държави и връщане на лицата, които не удовлетворяват критериите за предоставяне на убежище. ЕС повишава сигурността по границите с нови гранична и брегова охрана, като също така се бори с незаконното превеждане на хора през граница и предлага безопасни начини за законно влизане на хората в ЕС.
Изтегли

Европейският съюз
дата: 2017-02-03 10:10:13 | категория: Брошури
Правов съюз От Париж до Лисабон Европейският съюз извървя дълъг път — от полагането на основите от шестте държави учредителки до Съюза, който познаваме днес — икономическа и политическа общност, състояща се от близо 509 милиона жители в 28 държави членки. Този постер представя ключовите етапи от европейската интеграция с хронология на основните договори и договорите за присъединяване. Договорите — фундаментът на Европейския съюз, са отражение на начина, по който държавите членки реагират на новите вътрешни и външни предизвикателства. Те проследяват развитието на този съюз на народите и държавите, ръководен от принципите на правовата държава
Изтегли

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD)
дата: 2017-02-03 10:07:06 | категория: Брошури
Излизане от порочния кръг на бедността и лишенията В настоящата брошура са описани усилията на ЕС да подпомогне някои от най уязвимите граждани чрез предоставяне на нефинансова помощ. В нея са представени статистически данни, които посочват текущото равнище на бедността в Европа, както и какво представлява FEAD, защо е необходим, за кого се отнася и как функционира. Освен това са разгледани и конкретни случаи от реалния живот, които са показни за това как FEAD подпомага европейски граждани и как партньорски организации от няколко държави от ЕС управляват тази помощ. В приложението са представени подробни данни за всяка държава: бюджет, начини за разходване на средствата, наименование на управляващия орган и информация за контакт с него
Изтегли

Европейският съвет и Съветът на ЕС през годините
дата: 2016-12-13 09:53:52 | категория: Брошури
Европейският съвет и Съветът на ЕС са два основни участника в процеса на ЕС за вземане на решения. Всеки има своя собствена роля в институционалната структура на ЕС, въпреки че в политически и административен план между двете институции съществува тясна органична връзка. И двете институции са съставени от представители на държавите членки. В брошурата се проследява създаването и историята им въз основа на Договорите на ЕС. В нея се разглежда решаващата роля на двете институции в европейската интеграция и как историята им отразява историята на ЕС като цяло с неговите политики, амбиции, кризи и постижения.
Изтегли

Нов режим за професионалните квалификации в Европа
дата: 2015-04-20 11:48:22 | категория: Брошури
ЕС за растеж и заетост Във всички страни от ЕС съществуват професии, които могат да се упражняват единствено ако лицето притежава необходимата професионална квалификация. Това е така за лекарите във всички страни от ЕС, но може да се отнася и за архитекти, инженери, електротехници или учители в някои страни. Съществуват правила, чрез които професионалните квалификации могат да бъдат признати в целия ЕС. Това дава възможност на специалистите да работят временно или постоянно в други страни от Съюза и е важно за улесняването на достъпа в рамките на единния пазар. Неотдавна действащите правила бяха актуализирани с подкрепата на Европейския парламент и Съвета, а новата рамка ще влезе в сила през януари 2016 г.
Изтегли

Бюджетът на ЕС в моята страна - България
дата: 2015-01-09 10:03:58 | категория: Брошури
Бюджетът на ЕС е важен инструмент за изпълнение на политиките на Съюза на практика. С него се финансират действия, които държавите членки не могат да финансират самостоятелно или могат да финансират по по‑ефективен начин, като обединят ресурсите си. Бюджетът на ЕС се приема чрез демократична процедура — той се изготвя от Европейската комисия (изпълнителния орган на ЕС), след което се обсъжда и приема от Съвета на ЕС (който представлява страните от Съюза, включително България) и от Европейския парламент (в който има демократично избрани представители от България). След като бъде приет, бюджетът се управлява съвместно от държавите от ЕС и Комисията или пряко от Комисията. На практика 80 % от бюджета на Съюза се управлява от национални или регионални правителства. Чрез безвъзмездни средства, заеми и други форми на финансиране от бюджета на ЕС се предоставя финансова подкрепа на хиляди студенти, учени, НПО, МСП, градове, региони и много други
Изтегли

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Напред
Общо страници: 5